Polityka prywatności i danych osobowych

KIDS CRAFTS - właściciel marki KIDS’ KITCHEN

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana Maj 22, 2018.

Twoja prywatność jest dla nas istotna i robimy wszystko by chronić Twoje prawa do poufności danych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia w jaki sposób pozyskujemy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Ten dokument ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Klientów czy Kandydatów na stanowisko w KIDS CRAFTS. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.

 

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, niezależnie od tego, czy są dokonywane w sposób zautomatyzowany czy nie, są to np. zbieranie, przechowywanie, usuwanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, opracowywanie czy ograniczanie danych. W KIDS CRAFTS przetwarzamy dane osobowe do celów związanych z zapisem dziecka na zajęcia prowadzone w KIDS’ KITCHEN oraz do celów reklamowych.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO), o których mowa w opisanych poniżej przypadkach jest Firma Usługowa Danuta Kałuża-Freyre z siedzibą w Katowicach, ul. Żwirki i Wigury 19, 40-063 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6342397699 , REGON: 276906270, adres elektroniczny: kontakt@kidskitchen.pl.

Jak mogę uzyskać dostęp do przekazanych danych osobowych, poprawić je lub wycofać?

Pamiętaj, że nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, to w dalszym ciągu przysługują Ci różnego rodzaju prawa z nimi związane. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych skontaktuj się z nami pisząc na adres email: kontakt@kidskitchen.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania. Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko jak tylko będziemy w stanie.

Prawo do wycofania zgody: W przypadku, w którym Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) możesz w każdej chwili wycofać udzieloną nam zgodę. Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz zatem w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do danych, ich zmiany, aktualizacji i usunięcia: Masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych i potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy. Możesz również zażądać zmiany, poprawienia, aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych.

Prawo do zapomnienia: W niektórych sytuacjach takich jak na przykład bezprawne przetwarzanie Twoich danych, masz prawo żądać niezwłocznego „wymazania” swoich danych osobowych (tzw. prawo do zapomnienia). Odpowiemy na Twój wniosek tak szybko jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Twoje dane zostaną przez nas usunięte gdy zostanie spełniona choć jedna z następujących przesłanek:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. jeśli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. jeśli osoba, której dane dotyczą, zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w związku ze swoją szczególną sytuacją albo wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. jeśli dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usługi społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe. Zachowamy jednak Twoje imię i nazwisko w naszym rejestrze osób, które nie życzą sobie kontaktu, dzięki czemu zmniejszymy prawdopodobieństwo kontaktowania się z Tobą w przyszłości, jeżeli Twoje dane zostaną pozyskane w innych okolicznościach. Możesz jednak swobodnie zdecydować, że nie chcesz, abyśmy tak zrobili.

Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, czyli w urzędzie państwowym, powołanym do nadzorowania przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w Polsce. Jeśli zatem korzystasz z usług KIDS CRAFTS w Polsce to organem nadzoru do dnia 24 Maja 2018 jest Generalny Inspektor ochrony Danych osobowych (http://www.giodo.gov.pl), natomiast od dnia 25 Maja 2018 będzie to Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

Pamiętaj, że jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład emaili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów KIDS CRAFTS), klikając w link anulowania subskrypcji w emailu lub aktualizując swoje preferencje wysyłając nam wiadomość poprzez formularz kontaktowy.

Dane Użytkowników strony internetowej

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy jakiejkolwiek osoby wchodzącej na jakąkolwiek stronę internetową KIDS CRAFTS. Jakie dane zbieramy? Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na nasza stronę internetową, i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe? W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji formularza kontaktowego.

Dane klienta

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy naszych klientów, na rzecz których KIDS CRAFTS świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności. Jeżeli jesteś Klientem KIDS CRAFTS, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie i Twojego Dziecka. Jakie dane gromadzimy i w jaki sposób? Gromadzimy je bezpośrednio od Ciebie. Powodem wykorzystywania informacji o Klientach oraz informacji o ich Dzieciach jest zapis Dziecka na warsztaty w KIDS’ KITCHEN. Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych oraz danych Twojego Dziecka (takich jak imiona i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail) w celu umożliwienia nam zapewnienia sprawnego przebiegu informacji oraz, na przykład, do ubezpieczenia Twojego Dziecka na czas półkolonii. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Cię.

Dane Kandydata na stanowisko w KIDS CRAFTS

O kogo chodzi? Ten fragment dotyczy kandydatów na wszystkie rodzaje stanowisk w KIDS CRAFTS. Jakie dane gromadzimy? W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Jak gromadzimy dane? Otrzymujemy je od Ciebie w momencie gdy aplikujesz na wybrane stanowisko w KIDS CRAFTS. Pamiętaj, że prosimy wyłącznie o dane, które naprawdę nam pomogą w procesie rekrutacji, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia. Będziemy również przetwarzać dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać w przesłanym przez siebie CV. Tego rodzaju dane osobowe gromadzimy wyłącznie od Ciebie na potrzeby procesu rekrutacji. Im więcej informacji o Tobie, Twoich umiejętnościach i ambicjach posiadamy, tym lepiej możemy dopasować dla Ciebie naszą ofertę zatrudnienia w strukturach firmy KIDS CRAFTS.

Czy KIDS CRAFTS dzieli się moimi danymi z innymi firmami i osobami?

Bez Twojej wyraźnej zgody, KIDS CRAFTS nie udostępnia Twoich danych osobowych firmom czy osobom trzecim, które mogłyby wykorzystać je dla własnych celów. Wyjątek stanowią uprawnione organy Państwowe, działające w ramach obowiązujących przepisów prawa, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić Twoje dane. Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.

Chcemy jednak zaznaczyć, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany. Za każdym razem, gdy zmienimy niniejszą stronę, zmienimy też na niej datę, aby wskazać, kiedy zostały dokonane zmiany. Korzystając z tej strony internetowej, akceptujesz zasady przedstawione na niej. Każde kolejne wejście na tę stronę internetową, które będzie nosiło datę późniejszą od daty opublikowania nowej wersji niniejszej strony, będzie uważane za Twoją akceptację zasad zawartych w jej treści. Dlatego właśnie zachęcamy do odwiedzania tej strony zawsze, kiedy przekazujesz nam swoje dane osobowe.

Jak mogę się skontaktować z KIDS CRAFT w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Formularz kontaktowy: W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w KIDS CRAFTS, możesz się z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego.

Napisz do nas: Wyślij do nas wiadomość e-mail na adres: kontakt@kidskitchen.pl lub list na adres pocztowy: KIDS CRAFTS, ul. Żwirki i Wigury 19, 40-063 Katowice.

Tym sposobem możesz również skorzystać ze swoich praw, czyli możesz żądać dostępu do swoich danych osobowych lub ich usunięcia czy aktualizacji, zaprzestania ich przetwarzania w określonym celu, wycofania wszelkich zgód, które od Ciebie otrzymaliśmy, czy – od dnia 25 maja 2018 - skorzystać z prawa do przeniesienia Twoich danych do innego Administratora.

Pamiętaj jednak, że nie zawsze będziemy mogli spełnić Twoją prośbę lub żądanie np. ze względu na obowiązujące nas przepisy prawa. W takim przypadku, otrzymasz od nas jasną informację zwrotną na ten temat.