Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu kidskitchen.pl

§ 1 Definicje

Serwis internetowy Kids’ Kitchen dostępny pod adresem https://kidskitchen.pl jest prowadzony przez KIDS CRAFTS Robert Freyre, ul. Żwirki i Wigury 19/7a, 40-063 Katowice NIP 6342749796.

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

Dziecko – uczestnik Zajęć, czyli niepełnoletnia osoba fizyczna, która bierze lub będzie brała udział w Zajęciach na podstawie Zgłoszenia dokonanego przez Klienta oraz zawartej przez niego Umowy uczestnictwa.

Formularz uczestnictwa – formularz deklaracji uczestnictwa Dziecka w wybranych Zajęciach, dostępny online w serwisie kidskitchen.pl, prezentowany przy Zgłoszeniu z oświadczeniami Klienta, które zostaną zawarte w Umowie uczestnictwa.

Klient - osoba fizyczna, która dokonała zapisu Dziecka na Zajęcia poprzez Formularz uczestnictwa dostępny na kidskitchen.pl i zawarła z Organizatorem umowę uczestnictwa Dziecka w Zajęciach, opiekun prawny Dziecka.

Organizator – podmiot organizujący Zajęcia, czyli KIDS CRAFTS Robert Freyre, ul. Żwirki i Wigury 19/7a, 40-063 Katowice NIP 6342749796, właściciel marki Kids’ Kitchen Akademia Gotowania dla Dzieci.

Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, prawa i obowiązki korzystania z Serwisu kidskitchen.pl przez Użytkowników a także prawa i obowiązki Organizatora wobec Klientów.

Regulamin uczestnictwa - regulamin prowadzonych Zajęć przygotowywany przez Organizatora i będący załącznikiem do Umowy uczestnictwa.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis - ogólnodostępny portal internetowy działający pod domeną kidskitchen.pl, prowadzony przez Organizatora i umożliwiający prezentację Zajęć Organizatora, umożliwiający dokonanie Zgłoszenia, wspierający zawarcie Umowy uczestnictwa oraz prezentujący szczegóły dotyczące Zajęć i oferty Organizatora.

Umowa uczestnictwa – to umowa uczestnictwa Dziecka w Zajęciach, zawierana pomiędzy Organizatorem a Klientem, określająca zasady uczestnictwa Dziecka w Zajęciach.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu kidskitchen.pl.

Zajęcia – cykliczne lub jednorazowe zajęcia, do których należą warsztaty kulinarne, półkolonie, przyjęcia urodzinowe oraz inne formy aktywności dla dzieci prowadzone przez Organizatora.

Zgłoszenie - usługa polegająca na rezerwacji online przez Klienta udziału Dziecka w Zajęciach, określająca sposób zawarcia Umowy uczestnictwa.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Użytkowników.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 3. Regulamin został przygotowany zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta celem spełnienia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i zgodnie z RODO.

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi elektroniczne:
  1. prezentacja oferty a w szczególności opisu i harmonogramu Zajęć;
  2. umożliwienie dokonania Zgłoszenia uczestnictwa w Zajęciach poprzez odpowiedni formularz;
  3. umożliwienie dokonywanie płatności online za udział Dziecka w Zajęciach;
  4. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 2. Wypełniając formularz internetowy na stronie kidskitchen.pl, Użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji, na podany w formularzu e-mail, odnośnie aktywności w Kids’ Kitchen. Organizator przesyła informacje marketingowe o nowych Zajęciach, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta.
 3. Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz zapewnia wsparcie w procesie zawarcia Umowy uczestnictwa.

§ 4 Zgłoszenie uczestnictwa w Zajęciach i zawarcie Umowy

 1. Dokonanie przez Klienta Zgłoszenia uczestnictwa Dziecka w wybranych Zajęciach nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 2. Klienci mogą dokonywać Zgłoszeń uczestnictwa w Serwisie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zgłoszenia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W tym celu:
  1. wypełnia Formularzu uczestnictwa, podając wymienione w nim dane, w tym przede wszystkim wiek i imię Dziecka oraz swoje dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a także wybiera Zajęcia, termin i podaje własne preferencje dotyczące charakteru Zajęć;
  2. potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu kidskitchen.pl poprzez zaznaczenie pola wyboru;
  3. klika na przycisk „Zapłać online” lub „Przelew tradycyjny” w celu wyboru metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania Zgłoszenia uczestnictwa. Po wybraniu akcji „Zapłać online” Klient ma możliwość dokonania płatności za zgłoszone uczestnictwo w Zajęciach. Zgłoszenie zostaje dokonane poprzez przesłanie wypełnionego Formularza uczestnictwa.
 4. W Formularzu uczestnictwa mogą być zawarte dodatkowo inne pola zgód definiowane przez Organizatora dla danych Zajęć. Zgody te będą efektywne pod warunkiem zawarcia Umowy uczestnictwa.
 5. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu uczestnictwa prawdziwych danych.
 6. Warunkiem dokonania Zgłoszenia uczestnictwa jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed dokonaniem Zgłoszenia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu uczestnictwa.
 7. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę uczestnictwa Dziecka i innych wybranych osób w Zajęciach oraz koszty wybranego przez Klienta menu i dodatków, jest każdorazowo podawana na stronie Serwisu internetowego w trakcie wypełniania Formularzu uczestnictwa, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i zgłoszeniem przez Klienta uczestnictwa. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami wykonania usług.
 8. Informacje o Zajęciach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 9. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Organizator rezerwuje miejsce i przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu Zgłoszenia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy wypełnianiu Formularza uczestnictwa. Umowa uczestnictwa w Zajęciach zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Organizatora informacji o przyjęciu Zgłoszenia.
 10. W przypadku warsztatów, po dokonaniu Zgłoszenia dziecko zostaje wpisane wstępnie na listę uczestników a po uiszczeniu opłaty za warsztaty dziecko zostaje wpisane na listę uczestników.

§ 5 Odpłatność za Zajęcia i zasady dotyczące Zajęć

 1. Płatność za Zajęcia odbywa się zgodnie ze schematem opłat i sposobem płatności wybranym przez Klienta podczas dokonywania Zgłoszenia na Zajęcia.
 2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Zajęcia tytułem złożonego Zgłoszenia w następujący sposób:
  1. przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Organizatora,
  2. płatność internetowa (online) za pośrednictwem systemu TPay.
 3. Jeśli z opisu Zajęć lub informacji zawartych w Formularzu uczestnictwa wynika, że w danym przypadku pobierana jest zaliczka za uczestnictwo w Zajęciach to powinna ona zostać wpłacona w wysokości podanej w opisie Zajęć bezpośrednio na konto Organizatora najpóźniej do 3 dni od dnia dokonania przez Klienta Zgłoszenia.
 4. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy KIDS CRAFTS Robert Freyre, ul. Żwirki i Wigury 19/7a, 40-063 Katowice, o numerze: 47 1050 1214 1000 0092 5110 5475 w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko dziecka, datę i godzinę Zajęć.
 5. Ceny podane na stronie Serwisu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Organizator zastrzega sobie prawo do ich zmian w dowolnej chwili oraz bez podawania przyczyny.

§ 6 Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa Dziecka w Zajęciach, Klient zobowiązany jest niezwłocznie do złożenia oświadczenia w tym fakcie bez konieczności podania przyczyny rezygnacji.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Zajęciach złożona na mniej niż 3 dni przed planowanym terminem Zajęć nie jest możliwa. Na prośbę Klienta, Organizator może jednak dokonać przerejestrowania Dziecka na inny termin Zajęć.
 3. Klient, uprawnienie do rezygnacji może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o rezygnacji na adres: Kids' Kitchen Akademia Gotowania dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 19/7a, 40-063 Katowice, oraz elektronicznie pisząc na adres: kontakt@kidskitchen.pl.
 4. W przypadku o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Dziecko zostaje wykreślone przez Organizatora z uczestnictwa w Zajęciach.
 5. W przypadku skutecznej rezygnacji Organizator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o rezygnacji wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7 Warunki i wymagania techniczne dla świadczenia usług

 1. Do przeglądania podstron Serwisu kidskitchen.pl , w tym zapoznania się z opisem Zajęć, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu kidskitchen.pl, w tym do dokonywania Zgłoszenia udziału Dziecka w Zajęciach niezbędne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Korzystanie z Serwisu kidskitchen.pl jest bezterminowe.
 3. Niedozwolone jest wykorzystanie Serwisu do celów innych niż wynika to z charakteru i przedmiotu Serwisu. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 8 Dostępność systemu i przerwy serwisowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 2. Serwis kidskitchen.pl jest zaprojektowany jako system 24/7/365, jednakże dla zapewnienia bezawaryjnej pracy wymagane są przerwy na czynności serwisowe, które będą wykonywane w godzinach najmniejszego ruchu na stronie kidskitchen.pl.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym użytkowników.

§ 9 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Klienta rozpatrywane są przez Organizatora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej kontakt@kidskitchen.pl lub na adres korespondencyjny Organizatora czyli: Kids' Kitchen Akademia Gotowania dla Dzieci, ul. Żwirki i Wigury 19/7a, 40-063 Katowice.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pisemnie.
 3. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, nie oznacza uznania reklamacji.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Organizatora w ramach kidskitchen.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://kidskitchen.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 11 Ochrona praw Organizatora

 1. Wszelkie prawa do Strony internetowej i Serwisu, w tym prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe przysługują Organizatorowi.
 2. Wszelkie prawa do elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych oraz innych narzędzi udostępnionych w Serwisie są zastrzeżone na rzecz Organizatora ewentualnie innych wskazanych podmiotów trzecich. Wykorzystanie bez zgody ich autorów jest naruszeniem prawa autorskiego.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownicy oraz Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Organizator może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia ich nowej treści na stronie Serwisu.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu ustawy, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.